۳۶

درخواست حذف این مطلب
فقیر یعنی من در فراق تو. «فکیف أصبر علی فراقک؟»